Zihinsel Bozukluklar Nelerdir.

Şizofreninin pozitif belirtileri psikotrop ilaç tedavisine iyi yanıt vermektedir. Ancak psikotrop ilaç tedavisinden yarar gören hastalar bile kişiler arası ilişkilerde yetersizlik, işsizlik, yaşam kalitesinde azalma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle şizofreni tedavisinde ailelerin de etkin katılımcı olması önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, psikososyal yaklaşımların aileler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Şizofrenik bozukluk tanısıyla en az bir kez yatırılarak tedavi uygulanan hastalar ve aileleri belirlendi. Ailelere çalışma hakkında bilgi verilerek katılma konusunda onayları alındı. Çalışma bakım veren yirmi üç kişiyle tamamlandı. Bakım verenlere Sosyodemografik Bilgi Formu uygulandı. Çalışmanın başında ve sonunda bakım verenlere Yaşam Kalitesi Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Kısa Belirti Ölçeği ve Bakım Verenlerin Güçlüklerini Belirleme Formu uygulandı. Üç ay sürdürülen bu çalışmada, çalışma ekibi bir psikiyatrist ve bir psikiyatri hemşiresinden oluştu. Çalışma ekibi iki haftada bir olmak üzere bakım verenleri evinde toplam altı kez ziyaret etti. Bulgular: Üç ay sonunda bakım verenlerin sosyal işlevselliğinde artış, aile ilişkilerinde düzelme ve yaşadıkları güçlüklerde azalma gözlenmiştir. Bakım verenlerin çalışma sonundaki ölçek puanları başlangıç puanlarıyla karşılaştırıldığında, Yaşam Kalitesi Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Kısa Belirti Ölçeği ve Bakım Verenlerin Güçlüklerini Belirleme Formu’nun ölçek ortalama ya da bazı alt ölçek ortalama puanları başlangıç ortalama puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları şizofreni hastalarına bakım verenlere psikososyal yaklaşımların özellikle sosyal işlevsellik, aile ilişkileri ve yaşam kalitesini artırma yönlerinden yararlı olduğunu göstermiştir. Ancak bu çalışmada örneklem görece küçüktür ve çalışma süresi kısadır. Bu nedenle, psikososyal yaklaşımların daha büyük örneklemle ve daha uzun süre uygulanması önerilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir