Hayat Bilgisi öğretiminde “metafor” tekniğinin kullanımı

ilköğretim öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersi “Organların iĢlevleri ile sağlıklı yaĢam arasında iliĢki kurar” kazanımında “organlara” iliĢkin sahip oldukları algılarının, metafor aracılığı ile ortaya çıkarılmasıdır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu ilköğretim üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören otuz öğrenci oluĢturmaktadır. Verilerin toplanabilmesi için araĢtırmaya katılan her öğrenciden “kalp, mide, böbrek, akciğer, ince bağırsak ve kalın bağırsak” organlarını bir Ģeylere benzetmeleri ve bu benzetmelerinin nedenlerini açıklamaları istenmiĢtir. Metaforların daha açık ve net anlaĢılabilmesi için benzettikleri Ģeklin aynı zamanda resminin çizilmesi de istenmiĢtir. Veriler incelendikten sonra, öğrencilerin oluĢturdukları metaforlarda, akademik bilgilerinin yanı sıra çevrelerinden edindikleri bilgileri ve gözlemlerini de kullandıkları görülmüĢtür. Ayrıca bazı organların görev, Ģekil ve hareketlerinin bilgisinde zaman zaman yanlıĢlık, eksiklik ve karmaĢa yaĢandığı gözlenmiĢtir. Metaforlar oluĢturulurken öğrencilerin genellikle Ģekilleri ve iĢlevlerini düĢünerek organları baĢka objelerle özdeĢleĢtirdikleri gözlenmiĢtir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir