Karakter Eğitiminde Edebî Eserlerin Kullanımı

Dünyada yaĢanan siyasi, ekonomik ve teknolojik geliĢmeler, insanın hayat Ģartlarını derinden etkilemektedir. DeğiĢen veya geliĢen hayat Ģartları, insanın inandığı, yaĢatmaya çalıĢtığı insani ve ahlaki değerlerde kaymalara, yozlaĢmalara neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak özellikle son yıllarda gençler arasında Ģiddet eğilimi, ebeveynlere ve öğretmenlere karĢı asi olma, sorumsuzluk, sahtekârlık, toplumsal kuralları ihlal etme, madde bağımlılığı, intihar gibi kendine ve baĢkalarına zarar verici davranıĢlarda artıĢlar gözlenmektedir. Bireylerin sergilediği olumsuz davranıĢları engellemek; onların kendilerine ve yaĢadıkları topluma yararlı olmalarını sağlamak için insani ve ahlaki değerleri benimsemeleri gerekir. Sağlam karakterli, erdemli bireyler yetiĢtirmede aileler kadar artık okullar da sorumludur. Ġnsanın davranıĢlarına yön veren insani ve ahlaki değerlerin çocuklara kazandırılması için uygulanan çeĢitli yöntemler vardır. Okullarda yapılan karakter eğitiminde edebi eserlerden yararlanmak, etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Okuma çalıĢmalarında olumlu karakter özelliklerinin edebî eserler aracılığıyla irdelenmesi, öğrencilerin hem ahlaki hayal güçlerini harekete geçirir hem de olumlu davranıĢ ve tutumları değer olarak algılamalarını ve benimsemelerini sağlar. Bu çalıĢmada edebî eserlere dayalı yapılan karakter eğitiminde kullanılan ahlaki muhakeme yöntemi ve örnek uygulanmasına yer verilmiĢtir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir