İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde meclis anlayışı

Tarih boyunca Türk toplulukları Orta Asya’da ve Avrupa’nın çeĢitli yerlerinde Hun, Tabgaç, Göktük, Uygur, Eftalit, Hazar, Avar v.s. isimlerle çok sayıda devlet kurmuĢlardır. Bu devletlerin ayakta kalabilmesi ve bazılarının uzun ömürlü olmasında Türklerdeki teĢkilatçılık anlayıĢının önemi büyüktür. Bu teĢkilatın temelinde disiplin, birlik ve dayanıĢma ön planda olmuĢtur. Asya Hun hükümdarı Mete’nin hükümdarlığından itibaren gördüğümüz toy meclisleri Türklerde birlik ve dayanıĢmanın temellerinin çok eskilere gittiğini göstermektedir

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir