tarihArşiv

Celali İsyanlarının Sebep ve Sonuçları

17. yüzyılda Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kötüye giden ekonominin getirmiş olduğu siyasi ve toplumsal bozulmalar sebebi ile halk isyan etmiştir ve bu isyana Celali İsyanları denilmiştir. Padişahlar her ne kadar isyanları bastırmak için Adalet nameler yayınlatsa da başarılı olamamışlardır. Celali İsyanlarının Sebepleri -İsyanların başlama sebepleri ...Devamını Oku

Abbasiler Devleti ile ilgili Sunu Hazırlama

Abbasi Devletinin başkenti Bağdattır. Abbasi Devletini 750 senesinde Ebul Abbas kurmuştur. Bu senede Abbasiler Emevilere karşı ayaklanmışlar ve iktidarı ele geçirmeyi başarmışlardır. 1258 yılına kadar İslamiyetin büyük çoğunluğu Abbasilerin kontrolü altındaydı. 751 senesinde yapılan Talas savaşında Türkler Abbasilere yardım etmiş ve Türkler ile Müslümanlar ...Devamını Oku

Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu

Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Başkan Wilson, ABD’yi savaşa sokmadan önce kendi ismi ile anılan 14 maddenin bulunduğu bir bildirge yayınlamıştır. Bu bildirgede yer alan maddeler şu şekildedir: Savaşta yer alan ülkeler kendi aralarında gizli antlaşmalar gerçekleştiremeyecek ve milletler arasında açık diplomasi usulü ...Devamını Oku

Karahanlılar Devleti İle İlgili Sunu Hazırlama

Karahanlı Devleti 840 senesinde Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. Uygurların yıkılmasından sonra kendi bağımsızlıklarını ilan eden Karlukların yanlarına Çiğil ve Yağma Türklerini almalarıyla birlikte Karahanlı Devleti kurulmuş oldu. İlk kurulduğu zamanda başkenti Balasagun olarak belirlemişlerdir. 840 senesinde devleti kuran isim Abdülkerim Satuk Buğra ...Devamını Oku

Fransız İhtilali ile ilgili Sunu Hazırlama

İhtilalin Sebepleri Fransız İhtilali gerçekleşmeden önce Fransa’nın başında XVI. Lui vardı ve yönetim şekli mutlakıyet idi. XVI. Lui halk arasında ayrımcılıklara neden olmuştur. Köylülerden ve burjuvalardan oluşan kesim ciddiye alınmıyor ve dışlanıyordu. Soylular ve ruhban sınıfındakiler ise ayrı bir konumda tutuluyordu. Din adamlarının ve asillerin çıkarları ...Devamını Oku

Gazneliler Devleti ile ilgili Sunu Hazırlama

963 senesinde kurulan Gazneliler Devletinin başında Alp Tekin bulunmaktaydı. Alp Tekin Samanoğullarında Herat valisi olarak yer almaktaydı. Gazneliler Devletinin kurulduğu yer tam olarak Hindistan’ın Pencap bölgesi olarak adlandırılan yerdir. Bu bölgenin Harzem ve Horosana kadar olan kısmını Gazneliler oluşturmaktadır. Kurucu Alp Tekin öldükten sonra ...Devamını Oku

Emeviler Devleti ile ilgili Sunu Hazırlama

Emeviler, adını Muaviye’nin soyundan almaktadır. Bunun nedeni ise Emeviler döneminin başlangıcının Muaviye ile olmuş olmasıdır. Muaviye, halifelik görevine Şam’da başlarken, Medine’de ise halife olarak Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan seçilmiştir. Bu durum bölünmelere neden olmuş ve bir iç savaş doğurmuştur. Ancak Hz. Hasan savaş ...Devamını Oku

Trablusgarp Savaşı Sunusu

Trablusgarp Savaşı 1911 senesinde başlamış ve 1912 senesinde sona ermiştir. Savaşın başlama sebepleri şunlardı: İtalya Devleti’nin siyasi birliğini yeni yeni oluşturup düzene sokmaya başlarken aynı zamanda sömürgecilik etkinliğini de göstermeye başlaması. Çeşitli yerlere saldıran İtalya’nın Habeşistan’a da saldırıda bulunması ancak başarılı olamaması, bunun üzerine ...Devamını Oku

Balkan Savaşları Sunusu

Balkan savaşları 1. ve 2. Balkan Savaşı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu savaşlar, Osmanlı Devletinin Balkanlarda sürdürdüğü hakimiyetini sona erdirmek için Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan’ın aralarında karar verip Osmanlı Devletine saldırması ile başlamıştır. Savaşların temel nedenleri arasında Osmanlının Trablusgarp savaşında bulunması ve Rusların ...Devamını Oku

Büyük Selçuklu Devleti İle İlgili Sunu Hazırlama

Büyük Selçuklu Devleti 1040 tarihinde Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu büyük bir devlettir.  Selçuklular aynı tarihte Dandanakan savaşına girmişlerdir ve bu savaşta Gaznelileri mağlup etmişlerdir. Kurucusu Tuğrul Beydir ancak ilk lideri Selçuk Bey olmuştur. -Tuğrul Bey Dönemi (1040-1063) Tuğrul Bey döneminde Bizanslılar ile birçok mücadeleye ...Devamını Oku